cab
Close cab

Rezervujte přímo

garantujeme nejlepší cenu

 • Zadejte slevový kód "7days"
 • Snídaně v ceně
 • uvítací nápoj
 • Wi-Fi

 

logocz en de it es fr ru

UBYTOVACÍ ŘÁD

 

 

Boutique hotelu Seven Days

Žitná 46/572, Praha 2

(dále také jen „hotel“ nebo „ubytovatel“)

 

provozovaného:

 

Seven Days Prague s.r.o.

IČO: 27093581

DIČ: CZ27093581

se sídlem / místem podnikání Žitná 46/572, Praha 2, 1200

 

1.              Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

 

1.1           Ubytování hostů v Boutique hotelu Seven Days se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě Boutique hotel Seven Days (dále jen „ubytovatel“) poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a ubytovaný (dále také jen „host“) se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem (dále také jen „smlouva“).

 

1.2           Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně (email, rezervační formulář). K dodržení požadavku formy postačí alespoň emailové potvrzení objednávky či rezervace.

 

1.3           Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb ubytovatele. Stanoví-li ubytovací smlouva něco jiného než tento ubytovací řád a/nebo ceník ubytovatele, použije se ubytovací smlouva.

 

1.4           Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování a k ní přiloženého ubytovacího řádu a/nebo ceníku ubytovatele nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v hotelu (dále jen „pochybení“), je ubytovatel oprávněn smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby, byl-li host na své pochybení ze strany hotelu upozorněn postupem dle ustanovení §2331 občanského zákoníku.

 

 2.              Uzavření smlouvy, rezervace

 

2.1           Ubytovaný je povinen provést objednávku ubytování u ubytovatele v písemné formě popř. provést rezervaci telefonicky a tuto následně u ubytovatele písemně potvrdit. Písemnou rezervací resp. potvrzením telefonické rezervace dle předchozí věty se rozumí objednávka učiněná prostřednictvím rezervačního formuláře, emailem na adresu ubytovatele nebo poštou zasílanou na adresu hotelu a/nebo provozovatele uvedenou v záhlaví tohoto ubytovacího řádu.

 

2.2           Jakmile ubytovatel obdrží od hosta objednávku v písemné formě nebo písemné potvrzení rezervace, vystaví hostovi zálohovou fakturu na zálohu znějící na výši ceny za jednu noc ubytování, kterou zašle hostovi na adresu uvedenou hostem v objednávce dle bodu 2.1 tohoto článku.. Ubytovaný je povinen zálohu uhradit ve lhůtě a dle podmínek uvedených v zálohové faktuře. Záloha není vyžadována v případě pobytů garantovaných poskytnutím údajů o platební kartě. V takovém případě probíhá úhrada ceny ubytování v plné výši v okamžiku ukončení ubytování.

 

2.3           K uzavření ubytovací smlouvy dochází za kumulativního splnění dvou podmínek, a to doručením písemné objednávky nebo písemného potvrzení rezervace ubytovateli a okamžikem, kdy ubytovatel od ubytovaného obdrží částku představující zálohu na ubytování nebo cenu ubytování v případech, kdy dle odst. 2.2 tohoto článku není záloha vyžadována.

 

 3.              Zrušení rezervace, odstoupení od smlouvy před nastoupením k ubytování, nedostavení se k čerpání ubytování

 

3.1          Neuhradí-li host zálohu dle čl. I. odst. 2.2 řádně a/nebo včas, rezervace ubytování se marným uplynutím lhůty splatnosti zálohové faktury ruší.

 

3.2          Host je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování přede dnem nástupu k ubytování, a to i bez udání důvodu. Host je povinen doručit ubytovateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. Ubytovatel je v takovém případě oprávněn účtovat hostovi storno poplatek, jehož výše bude vypočtena z výše uhrazené zálohy, přičemž sazba storno poplatku bude stanovena takto:

 

Okamžik doručení odstoupení ubytovateli (v kalendářních dnech)

 

Sazba storno poplatku (v %)

Méně než 48 hodin před datumem příjezdu

100% z výše uhrazené zálohy ve výši ceny za 1 noc

 

3.3          V případě, že se host nedostaví k čerpání ubytování ve sjednaný datum nástupu k ubytování, je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování a současně je oprávněn účtovat hostovi storno poplatek ve výši 100 % z výše uhrazené zálohy. Toto neplatí v případě, že zákazník o pozdějším nástupu na pobyt ubytovatele s předstihem, ne však později než 1 den před plánovaným nástupem k ubytování, telefonicky nebo písemně upozorní. Na formu upozornění se přiměřeně užijí podmínky stanovené v čl. 2. odst. 2.1 tohoto ubytovacího řádu.

 

 4.              Příjezd do hotelu

 

4.1          Ubytovaný ohlásí svůj příjezd na recepci hotelu pověřenému pracovníkovi.

 

4.2          Na recepci předloží host svůj občanský průkaz, případně cestovní pas resp. jiný doklad své totožnosti (např. povolení k pobytu), podle něhož ověří pověřený pracovník ubytovatele totožnost hosta. Správnost svých osobních údajů a dobu pobytu stvrdí host podpisem na registrační kartě ubytovatele, kde doplní další zákonem požadované údaje (adresa trvalého pobytu, vízum).

 

4.3          Není-li sjednáno jinak, ubytovávání přijíždějících hostů probíhá v době od 14 hodin do 24 hodin.

 

4.4          Při ukončení ubytování host uhradí částku představující doplatek ceny za ubytování, tj. sjednanou cenu za ubytování poníženou o uhrazenou zálohu dle čl. 2. odst. 2.2 ubytovacího řádu. Po zaplacení doplatku ceny za ubytování vystaví ubytovatel hostovi daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu. Ustanovení poslední věty čl. 2. odst. 2.2 tím není dotčeno, v takovém případě vystaví ubytovatel hostovi daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu.

4.5          Ubytovatel je oprávněn při nástupu hosta k ubytování požadovat na hostovi složení peněžité kauce ve výši 5 000 Kč za pokoj. Kauce je vratná při odjezdu, a to v plné výši resp. výši ponížené za podmínek uvedených v čl. 7. tohoto ubytovacího řádu.

 

4.6          Pověřený pracovník recepce seznámí hosta s ubytovacím řádem, a to nejpozději ke dni nástupu hosta k ubytování.

 

4.7          Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení.

 

4.8          Doba ubytování je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta a je zaznamenána v ubytovací knize. Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem ubytovatele a musí být podložena zápisem v ubytovací knize.

 

4.9          Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy resp. domovní knihy jsou stanoveny shora  uvedenými právními předpisy.

 

 5.       Obecná pravidla ubytování

 

8.1          Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory hotelu a využívat služby s ubytováním spojené.

 

8.2          Při nástupu do ubytování obdrží host klíč, resp. magnetickou či čipovou kartu, od pokoje i vstupu do hotelu (dále společně jen „klíče“). Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození těchto klíčů, jakož i zpřístupnění klíčů třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem příslušné smlouvy o ubytování, sjednané mezi hostem a ubytovatelem. Případné sankce za ztrátu, zničení, poškození jakož i zpřístupnění klíčů dle předchozí věty jsou upraveny v ubytovací smlouvě.

 

8.3          Host je povinen:

 

 • seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej;
 • uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku;
 • řádně užívat prostory určení k ubytování, udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování;
 • zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování;
 • chránit vybavení zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození;
 • bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoby s ním ubytované v prostorách hotelu/penzionu způsobil(y);
 • v době od 22:00 hod. do 07:00 hod. se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby nadměrným hlukem;
 • při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v době nepřítomnosti hosta neužívají, a uzavřít okna;
 • při ukončení pobytu v hotelu odevzdat klíč od pokoje na recepci

8.4          Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:

 

 • provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.);
 • odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování;
 • používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných hostem pro osobní hygienu a kancelářskou práci;
 • přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě;
 • přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování; návštěvy musí být řádně zapsány do knihy návštěv;  návštěvy mohou hosté přijímat jen ve společných prostorách hotelu;
 • uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání;
 • umístit v prostorách hotelu zvířata. Majitel zvířete je povinen na požádání personálu ubytovatele prokázat nezávadný stav zvířete předložením platného očkovacího průkazu.

8.5          Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí:

 

 • nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití;
 • drže, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem;
 • kouřit; to neplatí v případě prostor vyhrazených ke kouření a viditelně označených příslušným symbolem;
 • používat otevřený oheň

 

 6.       Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného

 

6.1          Hotel neodpovídá za věci hostem vnesené do hotelu ani za škodu na odložených věcech, pokud nebyly odloženy na místě tomu vyhrazeném. Za klenoty, peníze a jiné cennosti hotel odpovídá, pouze pokud byly uložené v hotelovém trezoru, či převzaty hotelem do úschovy nebo pokud došlo ke škodě na nich jednáním pracovníka hotelu.

6.2          Pokud host požádá, převezme od něj ubytovatel do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti. Hotel má právo vzetí věcí do úschovy odmítnout, pokud jde o věci nebezpečné nebo hodnotou a rozsahem pro ubytovací zařízení neúměrné. Ubytovatel požaduje, aby mu věci do úschovy byly předány v uzavřené nebo zapečetěné schránce.

6.3           Žádost o náhradu škody způsobené na věcech ubytovaného lze oznámit pouze do 15 dnů po zjištění poškození. Škoda nebude uhrazena, způsobil-li poškození věci sám host nebo osoba, která ho doprovází.

6.4           Pokud host zanechá své věci na pokoji po skončení pobytu a není ubytování uhrazeno, odstěhuje ubytovatel věci hosta z pokoje a uskladní je na bezpečném místě tak, aby zabránil jejich poškození. Po uhrazení dluhu na ubytování vydá ubytovatel uskladněné věci hostovi.

 

7.       Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu

 

7.1          Host je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem v případě požáru. Tento plán nalezne v každém hotelovém pokoji a k nahlédnutí u příslušného pracovníka na recepci.

 

7.2          Host si při svém konání počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.

 

7.3          Způsobí-li host svým jednáním na majetku ubytovatele škodu, bude vzniklá škoda hrazena ze složené zálohy dle čl. 4. odst. 4.5 ubytovacího řádu. Bude-li vzniklá škoda vyšší než kauce, je host povinen tento rozdíl ubytovateli uhradit.

 

 8.       Odjezd z hotelu

 

8.1          Ubytovaný je povinen opustit pokoj, kde je ubytován do 11 hodin.

 

8.2          Host uzamkne pokoj a zanechá klíče na recepci hotelu, pokud není domluveno jinak.

 

9.       Informace o nakládání s osobními údaji

 

9.1          Boutique hotel Seven Days zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních

9.2          Za  účelem ubytování v hotelu a využívání dalších služeb hotelu jsou zpracovávány tyto osobní údaje: Jméno a příjmení, adresa místa pobytu nebo trvalého bydliště, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, email, telefon, termín pobytu, speciální požadavky, narozeniny a to na základě informací poskytnutých hostem přímo hotelu nebo zprostředkovateli rezervace ubytování.

9.3          Osobní údaje bude Boutique hotel Seven Days zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Boutique hotelem Seven Days na základě smluv o zpracování osobních údajů.

9.4          Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým můžou být osobní hosta údaje zpřístupněny, naleznete na https://www.hotelsevendays.cz/gdpr-seznam-subjektu.htm

9.5          Osobní údaje bude Boutique hotel Seven Days zpracovávat po dobu:

 

Osobní údaje

Způsob zpracování

Příjemce

Doba uchování

Jméno, příjmení, email, telefon, termín pobytu, speciální požadavky, narozeniny, preference

PMS – hotelový systém HORES

Recepce, Obchodní oddělení

5 let

Doba ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresa místa pobytu nebo trvalého bydliště, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu

PMS - Evidenční kniha, Registrační karta

Policie ČR, Cizinecká policie, recepce

6 let

 

9.6          Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Boutique hotelem Seven Days, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

9.7          Host má dále právo získat od Boutique hotelu Seven Days osobní údaje, které se hosta týkají a jež subjekt údajů Boutique hotelu Seven Days poskytnul. Boutique hotel Seven Days na základě žádosti hosta poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost hosta poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

8.3          Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

8.4          Kontaktní údaje: Boutique hotel Seven Days, Žitná 46/572, Praha 2; telefon: +420 222 923 111; email: info,hotelsevendays,cz

 

 

 Tento Ubytovací řád vstoupil v platnosti a účinnost dnem 1.5.2018.

 

Za Boutique hotel Seven Days

 

Inna Tveritinova

jednatelka

 

 

Close cab

Rezervujte si privátní saunu a jacuzzi
Požadovaný termín Vám potvrdíme emailem nebo telefon. Bezplatné storno max. 2 hodiny před začátkem.

* Povinné položky
© virtual-zoom